KOMPLETNÉ RIEŠENIA OUTSOURCING VÍZOVEJ AGENDY

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín/občanov EÚ s miestom výkonu práce na území SR. Akým spôsobom je aktuálne možné zamestnať zamestnancov z tretích krajín podľa aktuálnej legislatívy udáva na svojich stránkach priamo Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny https://www.upsvr.gov.sk/
Podľa zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín s miestom výkonu práce na území SR od 1.1.2019. Každý jeden z nižšie uvedených legislatívnych spôsobom ma svoj vlastný postup a na jeho plné aplikovanie je potrebné mať skúsený team pracovníkov, Poznať veľmi dobre podmienky podania žiadostí, legislatívu ako aj postupy a procesy fungovania miesto príslušného UPSVáR a oddelenie cudzineckej polície pod ktoré patríte.

Čo je potrebné splniť a ako začať ? Všeobecný postup zamestnávateľa je podať ohlášku teda splniť si oznamovaciu povinnosť najmenej 20 pracovných dní vopred pred začiatkom celého procesu.

Následne kroky nechajte na nás. Veľmi radi Vám pomôžeme s správnym postupom celej vízovej agendy podľa Vašich potrieb.

Nižšie uvádzame zopár typov ako začať a len zlomok z toho čo bude potrebné splniť.

01. JE MOŽNÉ ZAMESTNAŤ SI ZAMESTNANCOV Z TRETÍCH KRAJÍN, ZAČAŤ CELÝ PROCES A ZAČAŤ ICH ŠKOLIŤ VOPRED ?

ÁNO (v prípade pokiaľ ide o zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s nedostatkom pracovnej sily)

POSTUP
Po podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania v nedostatkovej profesii, môže zamestnávateľ zamestnať tohto štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zaškolenia, najviac na obdobie 6 po sebe nasledujúcich týždňov, bez povolenia na zamestnanie alebo vydaného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta   (§ 23a ods. 1 písm. u) zákona o službách zamestnanosti). Podmienkou je, že výkon zamestnania na určené obdobie na účel zaškolenia musí byť na tom istom pracovnom mieste na aké má štátny príslušník tretej krajiny podanú žiadosť o prechodný pobyt. Zamestnávateľ informuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o začiatku a skončení zamestnania na formulári „informačná karta“. K uvedenému formuláru doloží:

 • kópiu dokladu preukazujúceho pracovnoprávny vzťah na tom istom pracovnom mieste na aké má štátny príslušník tretej krajiny podanú žiadosť o prechodný pobyt,
 • kópiu pracovnej zmluvy, ktorá bola podaná pri žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania,
 • kópiu dokladu o ubytovaní v zmysle doleuvedených pokynov „Ubytovanie“.
 • Zamestnávateľ je povinný štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zamestnanému v zmysle § 23a ods. 1 písm. u) zákona o službách zamestnanosti zabezpečiť ubytovanie, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia najmenej na obdobie zamestnania.

02. AKO DOLOŽIŤ A DOKLADOVAŤ UBYTOVANIE ?

Predkladajú sa nasledovné doklady v rámci jednotlivých spôsobov o zamestnanie príslušníkov z tretích krajín:

 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti
 • nájomná zmluva, najmenej na predpokladané obdobie zamestnania, s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti (nie podnikateľský subjekt) a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky najmenej na predpokladané obdobie zamestnania a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.

03. VYKONANIE LEKÁRKSEJ PREHLIADKY ?

Zabezpečujeme aj vykonanie lekárskej prehliadky za účelom vydania posudku, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.  Podľa § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, je povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Potvrdenie je akceptované cudzineckou políciou.

04. KOHO MÔŽE ZAMESTNÁVATEĽ ZAMESTNÁVAŤ ? KTORÝCH ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETEJ KRAJINY ? A ČO MUSIA SPLNIŤ ?

 1. je držiteľom modrej karty Európskej únie
 2. má udelený prechodný pobyt na  účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
  • s potvrdením o možnosti obsadenia VPM
  • s nedostatkom pracovnej sily Výkon zamestnania musí byť na mieste a pracovnej pozícii, ktorá je uvedená v zozname nedostatkových profesií pre príslušný kraj/okres
  • ADZ v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily 
  • na účel sezónneho zamestnania v trvaní nad 90 dní alebo v rámci vnútropodnikového presunu
 1. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania
 2. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
 3. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie
 4. spĺňa podmienky podľa § 23a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – nevyžaduje sa potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie