PAYROLL SERVICES

01. Nielen mzda ale je za tým omnoho viac

Mzdová služba nie je len vyplácanie miezd na bankové účty zamestnancov. Výpočet poistných odvodov, registrácia a odhlásenie zamestnancov do verejných poisťovní, výkazy, správy a správa súvisiacich HR záznamov si vyžaduje celé konkrétne oddelenie vo vašej spoločnosti, ktorý by mal tieto povinnosti zvládať. Okrem toho je nutné nezabudnúť na pravidelné školenia, pretože účtovníctvo a mzdy sú regulované neustále sa meniacou legislatívou, ktorú musíte dodržiavať.

02. S čím všetkým Vám pomôžeme ?

 • Príprava miezd a elektronických výplatných listov a ich mesačné zasielanie zamestnancom
 • Výpočet náhrady mzdy za dočasnú pracovnú neschopnosť, postúpenie dokumentácie týkajúcej sa dlhodobej choroby (po 10 dňoch) do sociálnej poisťovne
 • Príprava a podávanie mesačných výkazov pre slovenské orgány sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
 • Príprava a podávanie mesačných výkazov pre slovenské daňové úrady
 • Príprava a archivácia záznamov zamestnancov
 • Príprava a aktualizácia registračných údajov a všetkých ďalších osobných údajov zamestnancov, ako aj nárokov na uplatnenie daňového bonusu
 • Príprava dokumentácie pre vedenie účtovníctva, podkladov pre výplaty miezd a platieb súvisiacich odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, správa platieb a platobných príkazov
 • Príprava zrážok zo mzdy v súlade s platnými predpismi, príprava zákonných a zmluvných zrážok zamestnancov vrátane dôchodkových systémov
 • Príprava ročného zúčtovania miezd
 • Príprava výročných správ pre slovenské daňové úrady
 • Pomoc s registráciou a odhlásením zamestnancov našich klientov na účely slovenského sociálneho a zdravotného poistenia pri nástupe a ukončení pracovného pomeru, ako aj súvisiacich služieb
 • Ostatné mzdové služby na vyžiadanie