temporary placemenet

01. AGENTÚRA PRÁCE alebo AGENTÚRA DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA

Medzi jedno z najefektívnejších riešení na trhu práce patrí služba Agentúry Dočasného Zamestnania skrátene známe pod názvom ADZ.

Princíp fungovania personálnej agentúry spočíva v tom, že môže priamo zamestnať záujemcu o prácu a prideliť ich následne užívateľskému zamestnávateľovi (klientovi agentúry), ktorí priamo riadi a zadáva úkoly takto prideleným agentúrnym zamestnancom.

Zamestnanec uzatvára s agentúrou dočasného zamestnávania pracovnú zmluvu, v ktorej sa agentúra dočasného zamestnávania zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodnú sa podmienky zamestnania. Obe zmluvné strany uzatvárajú písomnú dohodu o dočasnom pridelení, ktorá musí obsahovať najmä názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa, deň, keď dočasné pridelenie vznikne, a dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, druh práce a miesto výkonu práce, mzdové podmienky a podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia.

Dočasné pridelenie možno dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov. Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát. Dočasné pridelenie nemožno dohodnúť na výkon prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie.

02. Výhody pre zamestnancov

Táto služba má množstvo výhod aj pre samotných zamestnancov, nakoľko tí majú možnosť vybrať si v priebehu mesiaca zálohu za odvedenú prácu v čiastkovej výške vopred ešte pred výplatným termínom. Čiže často býva riešením najmä pre insolventnejších zamestnancov, ktorí chcú zmenu vo svojej doterajšej pracovnej kariére a býva tzv. medzi stupňom medzi štartom na prácu na trvalý pracovný pomer. V prípade pokiaľ zamestnancovi práca z nejakých dôvodov nevyhovuje zmena práce / závodu býva riešená priamo v réžií agentúry bez zbytočných prieťahov.

Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi agntúra práce mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady agentúra dočasného zamestnávania. Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa. Pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania sú:

a) pracovný čas, prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, práca v noci, dovolenka a sviatky

b) mzdové podmienky,

c) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,

d) náhrada škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,

e) náhrada pri platobnej neschopnosti a ochrana nárokov dočasných zamestnancov,

f) ochrana tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých,

g) právo na kolektívne vyjednávanie,

h) podmienky stravovania.

03. Výhody pre zamestnávateľov / klientov

Nedostatok kapacity interného HR pre nábor zamestnancov alebo vybudovanie zázemia náhly nábor väčšieho množstva pracovníkov nestabilný počet zamestnancov v priebehu roka optimalizácia cash-flowzaistenie plynulého chodu firmy zníženie nákladov na interné HR oddelenie zvýšenie efektivity HR procesov zjednodušenie administratívy a zníženie mzdových nákladov prehľad vďaka kvalitnému reportingu kontrolu nad cash flow dodržiavanie platnej legislatívy dobrú povesť na lokálnom trhu práce.